Rządowy program „Dobry start”

Rusza nabór wniosków do świadczenia „Dobry start”. Od 1 lipca dokumenty będzie można złożyć drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia również osobiście – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w wysokości 300 zł rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych – raz w roku na każde dziecko. Przedmiotowe świadczenie przysługuje również osobom uczącym się.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start mogą być składane drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r. za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny lub banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Od 1 sierpnia wnioski o przedmiotowe świadczenie będą przyjmowane również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych od września do listopada gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Zachęcamy do składania wniosków o świadczenie dobry start drogą elektroniczną. O kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydowała kolejność wpływu. Informujemy również, że podawanie danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu email) znacznie przyspieszy wypłatę świadczenia, jeżeli okaże się, że wniosek należy skorygować lub uzupełnić. W przypadku składania wniosku w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie należy posiadać informacje o nazwie oraz dokładnym adresie szkoły, w której dziecko się uczy.

Świadczenie to przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.