Radni obradowali już po raz 53.

W środę 4 lipca na wniosek Burmistrza Gogolina odbyła się LIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie. W sesji uczestniczyło 12 radnych.

W przyjętym porządku obrad znalazło się pięć projektów uchwał, cztery z nich z wniosku burmistrza a jedna z wniosku Przewodniczącego Rady Miejskiej. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Radni rozpatrzyli uchwały w sprawie:

1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - uchwała dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,0092 ha, stanowiących własność Gminy Gogolin, położonych w Gogolinie przy ulicy Przyjaciół Schongau. W planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - symbol w planie 3MN.

2. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – radni wyrazili zgodę na nabycie przez Gminę Gogolin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2817 ha., stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gogolinie przy Alei Św. Urbana. Działka w planie zagospodarowania przeznaczona jest pod tereny działalności gospodarczej.

3. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy ustala obecnie maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży i do spożycia poza miejscem sprzedaży. Dotychczasowe przepisy ustalały tylko liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. Nowa ustawa nakłada na rady gmin obowiązek ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Radni ustalili, iż na terenie Gminy Gogolin sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży będzie mogło zostać wydanych 30 zezwoleń (napoje alkoholowe zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo), 23 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu oraz 24 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Ponadto ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. I tak będzie to 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo; 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu oraz 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu.

4. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. Budżet Gminy Gogolin po stronie dochodów został zwiększony o 139 100 zł, kwota ta w większości związana jest z refundacją wydatków na zadanie „Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin - Nie tylko dzieciaki kochają rośliny i zwierzaki”.

Po stronie wydatków rozdysponowano kwotę 187 200 zł. I tak na rozbudowę monitoringu miejskiego (Straż Miejska w Gogolinie) przeznaczono dodatkowo 61 900 zł (do kwoty 110 000 zł), na dotację na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska przeznaczono 52 000 zł, a na  projekt w ramach naboru wniosków z PROW 2014-2020 - Izba Tradycji w Kamieniu Śl. - 25 000 zł.

Zmianom uległ także plan wydatków związanych m.in. z planowanym zakupem samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gogolin. W związku z przyznanym dofinansowaniem do zakupu samochodu od Komendanta Głównego PSP, wymagana była zmiana planowanych wydatków majątkowych gminy w kwocie 400 000 zł, na dotację celową dla samej jednostki OSP w identycznej kwocie.

Ponadto radni przeznaczyli na budowę parkingu w Gogolinie-Karłubcu na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 (wykonanie projektu) - kwotę 38 000 zł a na remont kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców w Kamieniu Śl. kwotę 31 000 zł.

5. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gogolin oraz przekazania go do organu regulującego - zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniem ścieków Rada Miejska przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na podstawie regulaminu opracowanego przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie, a następnie przekazuje go do zaopiniowania do organu regulacyjnego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.