Statuetki Karolinki dla działaczy i przyjaciół Gogolina

Statuetki Karolinki trafią do kolejnych osób, szczególnie zasłużonych dla Gogolina. Kapituła przyznała te honorowe nagrody podczas spotkania, które odbyło się w gogolińskim magistracie 14 czerwca. Uroczyste wręczenie tych nagród nastąpi w sierpniu.

karolinki - Krystyna Broj.jpeg

Pierwszą z uhonorowanych osób jest Krystyna Broj – mieszkanka Kamienia Śląskiego, przewodnicząca Koła DFK w Kamieniu Śląskim, członkini Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie. Krystyna Broj to jedna z najaktywniejszych mieszkanek Kamienia Śląskiego. Liderka, osoba integrująca  środowisko, inicjatorka wielu przedsięwzięć na rzecz członków miejscowego Koła DFK. Od wielu lat włącza się w lokalne inicjatywy obywatelskie. Zaangażowana w realizację Programu „Odnowa Wsi” i inicjatywy parafialne oraz społeczne. Nagrodę Honorową – Statuetkę Karolinki, Krystyna Broj otrzymała za współpracę z samorządem gminy i gminnym instytucjami kultury, działalność na rzecz środowiska senioralnego, całokształt działań w zakresie promowania kultury niemieckiej oraz wspieranie lokalnych inicjatyw.

kwiatki.jpeg

karolinki - Barbara Herok.jpeg

Statuetka Karolinki przyznana została także sołtysowi wsi Malnia – Barbarze Herok, która jest też opiekunką Świetlicy Młodzieżowej w Malni, twórczynią ludową oraz jednym z koordynatorów projektu „Pokolenie + Klub aktywnych seniorów w Malni. Barbara Herok – od wielu lat zaangażowana w życie społeczne sołectwa, cieszy się szacunkiem i sympatią. Jako promotorka opolskiego folkloru i twórczyni ludowa wspiera działania mające na celu zachowanie i promowanie tradycji Ziemi Opolskiej, szczególnie Ziemi Gogolińskiej. Posiada znakomity kontakt z dziećmi,  potrafi odkrywać i rozwijać artystyczne talenty. Zaangażowana w rozwijanie oświaty kulturalno – wychowawczej poprzez wolontariat i integrację społeczności wiejskiej, w szczególności ludzi młodych z seniorami. Nagroda Honorowa – Statuetka Karolinki to podziękowanie za działania na rzecz zachowania bogatych tradycji kulturowych Gminy Gogolin, pielęgnowanie śląskiej kultury i efektywną działalność promocyjno – edukacyjną, działalność na rzecz środowiska senioralnego oraz wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie inicjatyw sportowo – kulturalnych dla integracji i silnych więzów społecznych.

kwiatki.jpeg

karolinki - Odilo Gebauer.jpeg

Kapituła zdecydowała także o uhonorowaniu Odilo Gebauera – zasłużonego działacza mniejszości niemieckiej, jednego z „ojców założycieli” TSKN’u obok: Johanna Krolla, Herberta Stannka, Ericha Schmidta i Jana Lenorta. Przez wiele lat pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Koła TSKN. Odilo Gebauer to bardzo zaangażowany promotor kultury niemieckiej, zasłużony w budowanie dialogu polsko – niemieckiego. Jako aktywny mieszkaniec Kamienia Śląskiego i wieloletni członek Rady Sołeckiej wsi Kamień Śląski, był żywo zaangażowany w Program „Odnowy Wsi” w tej miejscowości. Odilo Gebauer działał również społecznie na rzecz mieszkańców sołectwa, między innymi jako członek Stowarzyszenia Przyjaciół Kamienia Śląskiego. Miał bezpośredni wpływ na to, jak obecnie wygląda sołectwo Kamień Śląski – dzięki pozyskanym dodatkowym środkom finansowym, możliwa była modernizacja obiektów użyteczności publicznej. Odilo Gebauer został doceniony za działalność na rzecz sołectwa Kamień Śląski, budowanie polsko – niemieckiego porozumienia w obrębie lokalnej społeczności, całokształt działań na niwie kultury, sportu i rekreacji oraz działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego Kamienia Śląskiego i Gminy Gogolin.

kwiatki.jpeg

karolinki - Jan Skiba.jpeg

Jan Skiba to burmistrz Zwierzyńca – miasta położonego w sercu Roztocza, z którym gmina Gogolin współpracuje formalnie od października 2009 roku. Jan Skiba jest jednym z „ojców” gogolińsko – zwierzynieckiego partnerstwa. Pierwsze kontakty pomiędzy Gminą Zwierzyniec i Gminą Gogolin zostały podjęte w 2004 r.; w 2007 r. „strony” wyraziły wolę współpracy, co w konsekwencji zaowocowało w 2009 roku podpisaniem Aktu Partnerstwa. Jan Skiba to wieloletni przyjaciel Gogolina i doświadczony samorządowiec, który bardzo dba o dobre kontakty z gminą Gogolin. Z jego pomocą udało się dotychczas zorganizować szereg inicjatyw mających na celu wzajemne zbliżenie i działanie dla dobra mieszkańców. Dzięki jego wsparciu nawiązana współpraca doskonale się rozwija na różnych płaszczyznach od samorządowej, po kulturalną i sportową. Burmistrz Jan Skiba został doceniony za działania na rzecz umacniania i rozwijania współpracy partnerskiej Gogolin – Zwierzyniec, zaangażowanie i pomoc przy realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i prospołecznych, opiekę i patronat nad działaniami podejmowanymi w ramach współpracy szkół, nawiązywanie współpracy pomiędzy Klubem Sportowym „Sokół” ze Zwierzyńca z gogolińskim sportowcami oraz organizowanie wspólnych inicjatyw środowisk pedagogicznych o wymiarze międzynarodowym.

kwiatki.jpeg

karolinki - Jan Hartel.jpeg

Jan Hartel to Primator Kysuckeho Noveho Mesta – miasta na Słowacji, które z Gogolinem współpracuje nieformalnie od 2004 roku, a partnersko od 24 maja 2014 roku. Jan Hartel to wieloletni partner samorządu gminy, dbający o partnerską współpracę i dobre kontakty pomiędzy mieszkańcami obu miejscowości. Doświadczony samorządowiec i działacz społeczny, zaangażowany we współpracę polsko – czesko – słowacką, a także we współpracę samorządową. Zawsze przyjaźnie nastawiony i chętny do współpracy. Inicjator wielu działań na rzecz integracji i współpracy lokalnych organizacji i grup społecznych. Dzięki jego zaangażowaniu udało się wielokrotnie zorganizować wspólne, ciekawe projekty, m.in. międzynarodowe warsztaty artystyczne dla młodzieży z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Statuetka Karolinki to podziękowanie za zaangażowanie we współpracę partnerską pomiędzy Gogolinem, a Kysuckym Novym Mestem, zaangażowanie i pomoc przy realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i prospołecznych, opiekę i patronat nad działaniami podejmowanymi w ramach współpracy szkół oraz zawiązanie porozumienia o współpracy z Gogolinem, Jabłonkowem i Łodygowicami dla budowania europejskiej wspólnoty regionów.