Gmina Gogolin w Aglomeracji Opolskiej

aglomeracja-logo.jpeg

Gmina Gogolin reprezentowana przez Burmistrza Joachima Wojtalę jest jednym z 20 członków zawiązanej Aglomeracji Opolskiej. Podpisanie umowy o utworzeniu aglomeracji miało miejsce w końcu czerwca a (24.09) w Opolu odbyło się pierwsze jej zgromadzenie.

W obradach Zgromadzenia Aglomeracji uczestniczył prezydent Opola oraz burmistrzowie i wójtowie gmin, którzy zgodnie z podpisanym porozumieniem stanowią gremium decyzyjne. W tym szczególnym wydarzeniu udział wzięli także posłowie i senatorowie, Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego oraz reprezentanci świata nauki i regionalnego biznesu.

Uroczyste spotkanie było ukoronowaniem kilkumiesięcznych prac koncepcyjnych i przygotowawczych podjętych w celu przygotowania nowej płaszczyzny współpracy pomiędzy gminami województwa opolskiego. Marszałek Józef Sebesta wraz z Europoseł Danutą Jazłowiecką życząc wielu pomyślnych inicjatyw, przekazali przedstawicielom samorządów podpisany przez wszystkich członków Aglomeracji Opolskiej egzemplarz porozumienia.

porozumienie_internet.jpeg

***

Kilka ważnych informacji dotyczących Aglomeracji Opolskiej.

Na wniosek Burmistrza Gogolina, Rada Miejska w Gogolinie w dniu 20 czerwca br. podjęła uchwałę wyrażającą wolę udziału gminy w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej Aglomeracji Opolskiej. Podobne kroki poczyniło jeszcze 19 samorządów gmin położonych w bliskiej odległości, wokół inicjatora tego przedsięwzięcia – Miasta Opola.

W dniu 28 czerwca br. miała miejsce uroczystość podpisania stosownego porozumienia. Aglomerację Opolską tworzą: Opole, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Walce i Zdzieszowice.

Podczas kilku spotkań roboczych przedstawiciele samorządów wypracowali obszary, w ramach których chcieliby podjąć działania oraz obszary, gdzie wraz z innymi gminami, można będzie realizować konkretne zadania. Powołano 5 grup roboczych, z których każda będzie się zajmować ściśle określoną tematyką. Pierwsza z nich – podejmie działalność w zakresie gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy, kolejne podejmą działalność związaną z turystyką i promocją, gospodarką - w tym gospodarką odpadami, sportem motorowym, a piąta grupa robocza będzie pełnić funkcję koordynatora całości prac Aglomeracji Opolskiej. Na wniosek Prezydenta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego, w pięcioosobowej grupie koordynatorów będzie pracować także Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

Na podstawie przekazanych przez poszczególne samorządy informacji opracowano 10  podstawowych dziedzin współpracy, które zawarto w oficjalnym porozumieniu podpisywanym przez członków Aglomeracji Opolskiej. W szczególności będą to:

  • planowanie strategiczne i przestrzenne;
  • rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów;
  • transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji;
  • transport zbiorowy;
  • ochrona zasobów przyrodniczych;
  • ochrona środowiska;
  • ochrona przeciwpowodziowa;
  • oświata, kultura, sport i turystyka.

W trakcie Zgromadzenia Aglomeracji (24.09) zostały zaprezentowane wyniki badań sporządzone na podstawie ankiet adresowanych do gmin, dotyczących kierunków i działań prorozwojowych. Przekazane zostały także statystyki liczbowe a także perspektywy rozwoju aglomeracji w Polsce.

W trakcie spotkania Burmistrz J. Wojtala wyraził wolę udziału gminy na niwie współpracy w zakresie rozwoju gospodarczego i pozyskiwania inwestorów. Nawiązując zaś do postulatu wspólnego promowania walorów turystycznych województwa opolskiego, poinformował, że gmina Gogolin stara się o dofinansowanie dwóch projektów promujących zdrowy styl życia poprzez udział w zajęciach hydroterapii ks. S. Kneippa. Członkowie Aglomeracji mieli by możliwość włączenia się aktywnie do udziału w tym przedsięwzięciu, podejmując się jeszcze szerszej promocji „Zielonego serca naszej gminy”, jakim niewątpliwie jest Kamień Śląski.

Członkowie aglomeracji wyrazili wolę ścisłej współpracy na wielu płaszczyznach, a największe oczekiwania wiążą z pozyskiwaniem pieniędzy unijnych w najbliższych latach. To właśnie dla działających aglomeracji funduszy ma być przeznaczanych coraz więcej. A wszystko dla głównego, wspólnego działania - dla poprawy jakości życia mieszkańców aglomeracji.