Podsumowanie projektu

baner.jpeg

Gmina Gogolin wraz z Gminą Pisek zrealizowała projekt pn. „Strażacy bez granic który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE. W ramach realizacji projektu odbyły się trzy spotkania strażaków ochotników z Piska i Zakrzowa.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 6-7.07.2012r. w Zakrzowie. W czasie tego spotkania strażacy wspólnie odnowili elewację ramach Remizy OSP w Zakrzowie, a goście z Czech poznali dodatkowo zasady działania i organizację Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce oraz zapoznali się z zakresem działalności i wyposażeniem straży pożarnej w Zakrzowie.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniach 18-19.08.2012r. w Pisku. W trakcie 2 dniowego pobytu strażacy uczestniczyli w wspólnym szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego w warunkach górskich, wizytowali remizę strażacką oraz poznali sprzęt jakim dysponuje jednostka SDH Pisek. W czasie tego spotkania strażacy wymienili się doświadczeniami, a strażacy z Piska przedstawili zasady prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych w warunkach górskich, zwłaszcza w okresie zimowym.

Zakończeniem projektu była wizyta strażaków z Piska na jubileuszu 100-lecia istnienia

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie w dniach 25-26.08.2012 roku. W czasie tego spotkania strażacy podsumowali projekt oraz omówili możliwości kontynuowania współpracy w przyszłości.

Info 3-1.jpeg

Info 3-2.jpeg

Info 3-3.jpeg

Całkowita wnioskowana wartość projektu 8.500,00 EURO

Dofinasowanie z EFRR 7.225,00 EURO (85%)

Dofinasowanie z budżetu państwa 850,00 EURO (10%)