Jednomyślne absolutorium dla Burmistrza Gogolina

Radni Rady Miejskiej jednomyślnie ocenili, że wykonanie ubiegłorocznego budżetu odbyło się w sposób odpowiedzialny, rzetelny i przemyślany.

Podczas  LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 13 czerwca, radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym Gminy Gogolin za rok 2017 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2017 r. i jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Według opinii poszczególnych komisji stałych, zeszłoroczny – ambitnie zaplanowany budżet został wykonany bardzo dobrze. Uchwalony w grudniu 2016 roku budżet był wielokrotnie zmieniany, co świadczy o tym, że zarówno burmistrz, jak i skarbnik gminy na bieżąco analizowali sytuację finansową gminy i wprowadzali nowe zadania, gdy zachodziła taka konieczność.

Dochody i przychody po zmianach zaplanowano w kwocie 73 822 286,51 zł, a wykonano w kwocie 79 843 250,38 zł. Względem planu, dochody wykonano w kwocie większej o 5 230 421,61 zł, co daje 108% wykonania. Przychody zaplanowano natomiast na kwotę 12 970 000 zł,  a wykonano w kwocie 13 760 542,26 zł, czyli w 106%.

 

 

Wydatki i rozchody zaplanowane zostały po zmianach w kwocie 73 822 286,51 zł, natomiast zostały wykonane w 96,9%, w kwocie 71 530 760,65 zł.  Wydatki wykonano w 96,8 %, w kwocie 69 434 360,65 zł (plan: 71 725 886,51 zł). Największą pozycją po stronie wydatków była oświata w kwocie 20 571 249,29 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła w 2017 roku 9 287 949 zł. Po oświacie, największe wydatki odnotowano w rozdziale „pomoc społeczna” i „rodzina”. 5 502 722,95 zł to wydatki związane z programem „Rodzina 500+”. Rozchody wykonano w 100%, w kwocie 2 096 400,00 zł.

Warto nadmienić, że w ubiegłym roku do budżetu Gminy Gogolin wpłynęły środki zewnętrzne w kwocie 3 105 926,07 zł. Dzięki temu udało się zrealizować zarówno zadania inwestycyjne, ale także zorganizować ciekawe wydarzenia społeczne.

abs.jpeg