Będzie nowa tablica na Pomniku Karolinki i Karlika

Zgodnie z zapowiedziami na poprzedniej, kwietniowej sesji Rady Miejskiej, burmistrz Gogolina Joachim Wojtala zaproponował radnym zaopiniowanie zamiaru zastąpienia nową tablicą z nową treścią, tablicy pamiątkowej, która znajduje się obecnie przy pomniku Karolinki i Karlika w Gogolinie.

Historycznie pomnik Karolinki i Karliczka od pięćdziesięciu lat jest ściśle związany i jednoznacznie kojarzony z miastem Gogolin i z pieśnią ludową. Nawiązuje bowiem bezpośrednio do najsłynniejszej pieśni śląskiej „Poszła Karolinka do Gogolina”. Szymon Koszyk, publicysta i działacz narodowy, inicjator budowy pomnika, wskazywał przede wszystkim na fakt, iż pieśń ta była i jest najbardziej rozpoznawalną „wizytówką” śląskiej kultury. Bez cienia wątpliwości pieśń ludowa „Karolinka” i pomnik „Karolinki i Karliczka” są uznawaną marką Gogolina.

Jak pisze burmistrz Joachim Wojtala w uzasadnieniu do przedstawionej radnym uchwały – „Pomnik w ciągu pięćdziesięciu lat stał się poważnym świadkiem historii, stąd należy mieć do niego wyważony stosunek. Dzieło, które powstało w czasach realnego socjalizmu i niosło truimfalistyczne przesłanie o zwycięstwie polskiej pieśni, zmusza dziś do głębszej refleksji nad przemijaniem ustrojów politycznych, a także nad zawiłą historią Śląska. Jest jednak obiektem niezwykle ważnym, dokumentuje on czas miniony, którego nie da się wymazać ani z indywidualnej, ani ze zbiorowej pamięci”. 

U wielu mieszkańców, jak też w wielu gremiach społecznych, w szczególności w środowisku autochtonów oraz osób związanym z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim, zastrzeżenia budziła usytuowana na pomniku tablica o treści: „Pomnik ten ufundował lud śląski w XX-lecie Polski Ludowej jako symbol zwycięstwa kultury, tradycji i pieśni polskiej nad wielowiekową obcą przemocą. Gogolin maj 1967”.

Dlatego Burmistrz Gogolina, 23 marca br. zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie ustalenia, czy obecnie istniejąca tablica na pomniku Karolinki i Karlika w Gogolinie, podlega pod przepisy ustawy z dnia 01 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego…, a ponadto czy przedmiotowa tablica zgodnie z przepisami w/w ustawy może zostać wymieniona.

W przesłanej ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, jedynie zawarta w treści tablicy fraza: „w XX-lecie Polski Ludowej” stanowi częściową niezgodność pomnika z przepisami cytowanej wyżej ustawy. Usunięcie jej zapewniłoby pomnikowi całkowitą zgodność z rzeczoną ustawą.

Stąd też na Sesji Rady Miejskiej (24.05.2018r.) Burmistrz Gogolina zaproponował zaopiniowanie zamiaru, co do wykonania nowej i zastąpienia istniejącej na Pomniku Karolinki i Karlika w Gogolinie tablicy, tablicą o treści:

 

Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź, tam dobre serca mają. 

Źli ludzie – wierzaj mi – Ci nigdy nie śpiewają.

Pomnik ten powstał z inicjatywy Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich.

Autorem pomnika jest opolski artysta rzeźbiarz Tadeusz Wencel.

Pomnik odsłonięto 28 maja 1967 r., w roku nadania Gogolinowi praw miejskich”.

 

Tablica_pomnik.jpeg