Rada Miejska obradowała po raz 51

Na majowej Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (24.05), radni podjęli sześć uchwał, a także przyjęli sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku.

Wcześniej jednak, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz przedstawił radnym informację dotyczącą ubiegłorocznego wsparcia działalności organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami w roku 2017

W 2017 roku, samorząd gminy Gogolin wsparł działalność organizacji pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury fizycznej, a także kultury w kwocie 646 076, 21 złotych. W budżecie gminy na rok 2017 na ten cel zaplanowano 730 000 zł. To prawie o 100 000 złotych więcej niż w roku 2016.

  • ► Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” otrzymało dotację w wysokości 10 000 zł na realizację działań z zakresu pomocy społecznej. W ramach otrzymanego dofinansowania, Stowarzyszenie udzieliło pomocy rzeczowej 24 osobom/ rodzinom (zakup węgla, leków, żywności).
  • ► Stacja Opieki Caritas otrzymała dotację w kwocie 85 000 złotych. Ze świadczeń skorzystało 385 pacjentów; odbyło się 645 wizyt domowych.
  • ► W ubiegłym roku (2017) uchwalone środki na zadania z zakresu kultury fizycznej to kwota 455 000 zł. Dotację wykonano w kwocie: 446 876,62 zł.
  • ► Na działania związane z kulturą wydatkowano natomiast 94 200 złotych. Wnioski złożone w konkursie ofert opiewały na 94 300 zł.
  • ► 10 000 złotych dotacji otrzymało też Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Górażdże na realizację projektu kulturalno – oświatowego.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie za rok 2017

W 2017 r. pomocą objęto 721 osób z 368 rodzin. Dział Pomocy Socjalnej zrealizował świadczenia pomocy, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej oraz opłaty składek ZUS na ogólną kwotę 1 785 780,03 zł. W 2017 r. w domach pomocy społecznej przebywało 57 mieszkańców z terenu gminy Gogolin. Za pobyty w tych domach, Gmina Gogolin poniosła koszt w wysokości 1 156 944,83 zł. Ponadto, na świadczenia związane z programem 500+ wydatkowano w ubiegłym roku  kwotę 5 524 632 zł, a w samym roku 2017 złożonych zostało 858 wniosków. Dzięki bardzo dobrej współpracy gogolińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” udało się pozyskać z Banku Żywności produkty na kwotę 101 477 zł, z których skorzystało 288 osób, a także 17 ton żywności na kwotę 70 020 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Sprawozdanie z działalności Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku

Dyrektor Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku Barbara Dołowicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Domu. Na dzień 31.12.2017 r. w Domu zamieszkiwało 46 mieszkańców, w tym 21 z terenu gminy Gogolin. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 2 845 zł. Odpłatność za pobyt w domu mieszkańcy ponosili w wysokości 70% świadczenia emerytalno – rentowego, pozostałą różnicę pokrywa gmina, którą kieruje poprzez OPS.

Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2017 roku. Jak co roku, gogoliński ośrodek zdrowia zorganizował liczne badania i akcje profilaktyczne dla mieszkańców gminy. Uzyskano dotacje w łącznej kwocie 247 202,52 zł. W 2017 r. GOZ zakupił też sprzęt do poradni okulistycznej (27 000 zł).

W dalszej części podjęto uchwały w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2017. W sprawozdaniu przedstawiono przychody i rozchody, które pokazały, że wynik finansowy jest dodatni, a to oznacza, że działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie nie przynosi strat.

b) wyrażenia opinii o tablicach pamiątkowych na pomniku. Radni pozytywnie zaopiniowali treść tablicy i jednomyślnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

c) wniosku o pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji. Samorząd gminy Gogolin przez kolejne 5 lat, będzie finansował cztery dodatkowe etaty policjantów – dzielnicowych. Dotychczasowe porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy Burmistrzem Gogolina, a Opolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w październiku 2013 roku, przestaje obowiązywać z dniem 31 grudnia. Podejmując uchwałę, ranid dali burmistrzowi „zielone światło” do zawarcia porozumienia na lata 2019 – 2023.

d) udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na mocy uchwały, radni udzielili parafii pod wezwaniem św. Jacka w Kamieniu Śląskim, dofinansowania w wysokości 20 000 złotych z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych, zlokalizowanych w elewacji frontowej zabytkowego kościoła.

e) udzielenia pomocy finansowej. Radni udzielili pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu w kwocie 15 000 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O ul. Ligonia w Gogolinie.

f) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie:

  • ►  12 200 zł – dotacja Powiatu Krapkowickiego na zakup:

– detektora wielogazowego dla OSP w Obrowcu (4 000 zł);

– dwóch butli zapasowych dla aparatów powietrznych, służących do ochrony dróg oddechowych dla OSP w Zakrzowie (1 200 zł);

– wentylatora oddymiającego dla OSP w Gogolinie (7 000 zł).

Zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie:

► 15 000 zł – dotacja dla Powiatu Krapkowickiego na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O ul. Ligonia w Gogolinie”;

► 1 200 zł – zakup materiałów i wyposażenia – OPS w Gogolinie;

► 52 300 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.