Samorząd Równych Szans

Samorząd Gminy Gogolin został kolejny raz wyróżniony za działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Doceniono konsekwentną politykę mającą na celu wyrównywanie szans i poprawę jakości życia osób borykających się z różnego rodzaju dysfunkcyjnością.

Samorząd gminy został wyróżniony w IV edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizator konkursu - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie oceniała program działania na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzony przez gminę od 2006 r.

Do konkursu zgłoszono 125 samorządów, spośród których Kapituła Nagrody pod przewodnictwem ministra Jarosława Dudy – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - wybrała 15 zwycięzców i przyznała 25 wyróżnień.

Samorząd gminy, w ramach działalności Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej i Gminnego Ośrodka Zdrowia, efektywnie i kompleksowo realizuje program podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych. Działania mają jednak na celu nie tylko poprawę stanu zdrowia, ale obejmują też szerokie działania prewencyjne np. wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci w ramach badań przesiewowych. Większość zadań związanych ze zwalczaniem niepełnosprawności jest realizowana przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

goz_2.jpeg

Współpracę z Funduszem zainicjowano w 2005 r. Z środków budżetowych gminy oraz środków PFRON zrealizowano następujące projekty:

  • „Program ograniczenia skutków niepełnosprawności” – w ramach którego od 2006 r. świadczono usługi rehabilitacji zdrowotnej os. niepełnosprawnych świadczonych w warunkach domowych, dowożono osoby chore do sanatoriów, szpitali oraz szkół i Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach. Ponadto zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i pomocowy, który na bieżąco jest wypożyczany nieodpłatnie. W latach 2006-2009 mieszkańcy z orzeczoną niepełnosprawnością mogli korzystać z bezpłatnych porad psychologa i radcy prawnego oraz uczestniczyć w szkoleniach adaptacyjnych między innymi, z nauki języka migowego. Ogólna wartość zadania – 705 766 zł, w ciągu 3 lat uzyskano dofinansowanie z PFRON w wysokości 564 566 zł.
  • „Program uczeń na wsi” – pozyskano środki na zakup mikrobusa, który dowozi dzieci niepełnosprawne z sołectw położonych na terenie gminy. W latach 2008 i 2009 osoby z obowiązkiem szkolnym mogły uzyskać z środków budżetowych gminy dofinansowanie na zakup pomocy naukowych, w tym: podręczników, programów komputerowych i dostępu do Internetu. Na ten cel pozyskano 25 816 zł. Ponadto, w 2008 r. zakupiono dla gimnazjum bus do przewozu niepełnosprawnych uczniów za kwotę 119 900 zł, kwota dofinansowania z PFRON 89 500 zł. Dowóz uczniów jest finansowany z budżetu gminy.
  • „Program wyrównania różnic między regionami” - w ramach programu uzupełniono wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie. Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny pozwala na niwelowanie niepełnosprawności nabytej. Wartość zadania – 60 000 zł, kwota dofinansowania 30 000 zł.
  • „Program wyrównania różnic między regionami II” – budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, Publiczne Gimnazjum w Gogolinie oraz w Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku zostały wyposażone w windy pozwalające niepełnosprawnym na swobodne poruszanie się po obiektach. Przełamanie barier architektonicznych w znacznym stopniu umożliwia dostęp do kultury i świadczeń zdrowotnych. Z środków w ramach ww. programu zakupiono również samochód (bus) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Z wykorzystaniem tego samochodu są świadczone usługi na rzecz DSS w Kamionku, czyli dowóz pensjonariuszy do lekarzy specjalistów. Ogólna wartość zadania – 249 963 zł, kwota dofinansowania – 107 127 zł.
  • Z budżetu gminy jest opłacany pobyt 2 osób z terenu gminy Gogolin w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach, koszt pobytu w 2011 r. – 5 280 zł.
  • Gminny Ośrodek Zdrowia został wyposażony w sprzęt do zabiegów rehabilitacyjnych o wartości 46 500 zł.

goz_1.jpeg

Ponadto, pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie udzielają wszelkich porad dotyczących praw i przywilejów osób niepełnosprawnych, służą pomocą przy wypełnianiu druków oraz promują badania profilaktyczne zapobiegające niepełnosprawności.

Sukcesem zakończyły się starania mające na celu uruchomienie filii gabinetu rehabilitacyjnego Gminnego Ośrodka Zdrowia. Od dnia 11 września, w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej 1 świadczy się usługi w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rehabilitacji osób starszych 50 plus, do dyspozycji pacjentów jest również psycholog, neurolog oraz logopeda. Ogólny koszt wyposażenia 70 000 zł, Fundacja „Aktywni w Regionie” przyznała na ten cel dofinansowanie w wysokości 49 500 zł.

goz_4.jpeg