XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

Sprawozdania z realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz piętnaście uchwał przyjęli radni podczas XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, zwołanej 26 marca 2018 r.

W pierwszej części sesji Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala powierzył kierowanie placówkami oświatowymi dyrektorom, którzy wygrali konkursy i będą pełnili te stanowiska przez kolejne pięć lat: Pani Katarzynie Figieli – dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie, Pani Renacie Kochanowskiej – dyrektorowi PSP nr 2 w Gogolinie oraz Panu Tomaszowi Sochańskiemu – dyrektorowi PSP w Kamieniu Śląskim. Ich nowe kadencje rozpoczną się 1 września, z początkiem nowego roku szkolnego.

Informację na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz działań w sytuacjach kryzysowych przedstawili kolejno: Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach Przemysław Ilnicki, Zastępca Komendanta Powiatowego  PSP w Krapkowicach Marek Kocielski, Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie Józef Woźny oraz Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski. Zaprezentowane dane są budujące; wynika z nich, że gmina Gogolin z roku na rok jest coraz lepiej przygotowana do reagowania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, a poziom bezpieczeństwa ciągle wzrasta.

 

 

Wśród „sesyjnych” sprawozdań znalazły się także informacje przedstawione przez Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelę Olczyk, dotyczące realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz wykonania „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin” w roku 2017.

Głównym punktem obrad było przyjęcie piętnastu uchwał.

► Radni podjęli pięć uchwał oświatowych, m.in. uchwałę dotyczącą wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce. W związku ze zmianami w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w uchwale uwzględniono, że dotację z gminy otrzymać może również dzienny opiekun, czyli osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą. Ponadto, w związku ze zmianą ww.ustawy oraz planowanym porozumieniem pomiędzy gminami Gogolin i Krapkowice, podniesiona została kwota dotacji dla żłobków w wysokości 50 zł na każde dziecko objęte opieką. Pozwoli to na dotowanie dzieci z gminy Gogolin uczęszczających do żłobków w gminie Krapkowice, gdzie obecnie opieką objętych jest 17 maluchów z naszej gminy. Gminie Krapkowice udzielono na ten cel dotacji w kwocie 52 650 zł. Podjęto też uchwałę dotyczącą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.

► W celu podjęcia działań zmierzających do zapobiegania niekontrolowanemu przyrostowi liczebności wolnożyjących kotów, radni dokonali zmiany uchwały z 28 grudnia 2017 r. dotyczącej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2018”. W ramach ograniczenia populacji bezdomnych kotów, przewiduje się umożliwienie dwa razy w roku sterylizacji i kastracji tych zwierząt. Trzeba jednak przy tym zaznaczyć, że działania podejmowane przez gminę odnoszą się do sytuacji całej populacji zwierząt na danym obszarze, a nie tylko pojedynczych osobników. Ponadto działania polegać będą na ograniczaniu populacji, a nie na jej całkowitej likwidacji i eliminacji. Ponadto, zwiększono środki finansowe na realizację tych zadań w kwocie 2 tysięcy złotych.

► Radni wyrazili zgodę na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych, położonych w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej, ul. Dębowej oraz ul. Bagiennej, a także na zawarcie kolejnej umowy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą. Pozytywnie zaopiniowali też zamiar wydzierżawienia przez Gminę Gogolin od spółki KPW Gogolin działki budowlanej przy ul. Konopnickiej w Gogolinie, na której powstaje budynek socjalny z 30 mieszkaniami.

► Podejmując uchwałę w sprawie obligacji komunalnych, radni dali burmistrzowi „zielone światło” do rozpoczęcia procedury ich emisji. Praktycznie, środki na emisję obligacji w kwocie 5 mln złotych, zostały już przewidziane w budżecie gminy, tym niemniej Rada Miejska uchwałą tą ustaliła szczegółowe zasady i terminy ich wyemitowania oraz wykupu. Obligacje komunalne spełniają funkcję kredytu, jednak są dla gminy bardziej korzystne aniżeli komercyjny kredyt bankowy. Przeznaczone są na realizację komunalnych inwestycji, służących wszystkim mieszkańcom.

► Radni dokonali też kilku zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Przede wszystkim zwiększono budżet po stronie dochodów w części oświatowej subwencji w kwocie 258 158 zł. Zwiększono również budżet po stronie wydatków w kwotach:

  •   • 35 000 na przebudowę ul. Norwida w Gogolinie (wykup ziemi na poszerzenie drogi);
  •   • 60 000 zł na budowę ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Wierzbowej w Gogolinie (wspólny projekt Gminy Gogolin i Gminy Krapkowice w ramach Aglomeracji Opolskiej);
  •   • 300 000 zł w celu wniesienia wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego – KPW Sp. z o.o.;
  •   • 50 000 zł na Centrum Przesiadkowe w Gogolinie;
  •   • 51 500 zł w celu zwiększenia dotacji dla podmiotów niepublicznych, prowadzących żłobki lub kluby dziecięce;
  •   • 52 650 zł na dotacje dla Gminy Krapkowice, w celu dofinansowania opieki nad dziećmi do lat 3 (dotacja na 1 dziecko wyniesie 450 zł);
  •   • 6 000 zł w celu zwiększenia dotacji do dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska.

► W związku z podjętymi uchwałami, konieczne było dokonanie zmian również w wieloletniej prognozie finansowej, w której dodano przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem” w kwocie 2 105 000 zł. Skorygowano też zadanie pn. „Centrum Przesiadkowe Gogolin” dodając w roku 2018 kwotę 50 000 zł.