XXI Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesję Rady Miejskiej poprzedziło wspólne posiedzenie Komisji Stałych. Radni podjęli czternaście uchwał, w tym uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego.

Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Gogolina, uczestniczyło w niej 13 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Skarbnik Gminy, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji, Naczelnik Wydziału Administracyjnego, dyrektor Domu Spokojnej Starości w Kamionku, radca prawny, przedstawiciele mediów lokalnych.

sesja.jpeg

Radni podjęli  następujące uchwały:

  • Uchwałę w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Górażdże.
  • Uchwałę dotyczącą ustanowienia służebności przesyłu na działce należącej do Skarbu Państwa będącej w wieczystym użytkowaniu  Gminy Gogolin, położonej przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie.  Na działce znajduje się stacja transformatorowa. W związku z brakiem możliwości wydzielenia działki, do budżetu gminy wpłynie jednorazowe wynagrodzenie za korzystanie z działki.        
  • Uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.VII 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W związku ze zmianą prawodawstwa, gminy samodzielnie podejmują decyzję w sprawie bonifikaty, uchwała określa więc szczegółowe warunki, w tym wysokości bonifikaty i zasady jej udzielania. Dodatkowe informacje dotyczące bonifikaty zostaną opublikowane w osobnym artykule.
  • Uchwałę w sprawie zmiany okresu spłaty zaciągniętego kredytu, z czterech lat na okres dwóch lat.
  • Uchwałę w sprawie realizacji projektu systemowego „Razem możemy – indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin” realizowanego przez szkoły podstawowe; PSP nr 2, PSP nr 3, PSP w Malni i PSP w Kamieniu Śl. Celem projektu jest zwiększenie zajęć edukacyjnych w klasach I-III, w tym zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, a także zajęć mających na celu rozwijanie uzdolnień w zakresie przedmiotów ścisłych. W projekcie będzie uczestniczyć 161 uczniów, kwota dofinansowania wynosi 57 750 zł. Projekt nie jest współfinansowany z środków budżetowych gminy.
  • Uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 r.: (wybór)

- z budżetu Województwa Opolskiego wpłynęły środki na realizację zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych…”  w Obrowcu (181 613 zł),

- otrzymano dotację  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (30 000 zł) oraz Powiatu Krapkowickiego (15 000 zł) z przeznaczeniem na organizację Wojewódzkich Dożynek w Gogolinie,

- na realizację projektu systemowego „Drogowskaz” (OPS) współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL przekazano 122 414,52 zł,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie otrzymał darowiznę  (700 zł) z przeznaczeniem na działalność funkcjonującego przy OPS „Klubu Malucha”,

- w związku z przystąpieniem gminy Gogolin do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest zaplanowano 30 000 zł. Zwiększono również o 20 000 zł wielkość dotacji na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie środowiska, co w bieżącym roku stanowi kwotę 30 500 zł. Łącznie, na cele związane z ochroną środowiska w budżecie zabezpieczono kwotę 60 500 zł.

- na realizację zadania „Remont dojazdu do posesji w Malni” przy ul. Leśnej przeznaczono 69 000 zł,

- na modernizację kotłowni w Domu Spokojnej Starości w Kamionku przeznaczono 28 000 zł,

- na cele związane z wykupem gruntów przeznaczono 25 000 zł,

- na zakup piłkochwytów i ich  montaż na boisku w Choruli przeznaczono - 22 000 zł,

Radni podjęli również Uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Do wykazu przedsięwzięć dodano zadanie: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci elektroenergetycznej zasilania odbiorców na terenie inwestycyjnym w Gogolinie przy ul. Kamiennej”. Podjęto również uchwały dotyczące zawarcia umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami działek stanowiących własność Gminy Gogolin.

W trakcie wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej radni przyjęli wniosek dotyczący przedstawienia radnym zakresu obowiązków koordynatora ds. sportowych i organizacji imprez sportowych w zespole Rekreacyjno – Sportowym w Gogolinie. Uzgodniono również, że zostanie zorganizowany objazd na terenie gminy w celu zapoznania radnych ze stanem obiektów sportowych i zakresem prac wykonanych w ramach funkcjonowania Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie. Radca prawny obszernie wyjaśniła również zagadnienia związane z finansowaniem sportu. Burmistrz podkreślił, że celem działalności władz samorządowych jest – w miarę posiadanych możliwości organizacyjnych i środków -  profesjonalne prowadzenie programu wspierania sportu amatorskiego – szczególnie zwiększania dostępu do sportu dzieci i młodzieży, a nie sportu zawodowego – wyczynowego.  

W związku z przyznaniem  sołectwu Kamień Śl. tytułu „Najpiękniejszej Wsi XV – lecia Odnowy Wsi Opolskiej”, burmistrz złożył na ręce sołtysa gratulacje skierowane do mieszkańców, członków Rady sołeckiej w Kamieniu Śl. i wszystkich, którzy wspierają program Odnowy Wsi w gminie Gogolin. Wskazał przy tym na walory promocyjne nagrody, wyraził też nadzieję, że będzie to zachętą do dalszych działań.

Burmistrz podziękował również p. radnemu Józefowi Przybyle i p. przewodniczącemu Franciszkowi Holeczkowi, Tomaszowi Sochańskiemu -  dyrektorowi PSP w Kamieniu Śl. za pomoc oraz osobom, które przyczyniły się do realizację polsko – czeskiego projektu „Ekomuzeum – nasze wspólne dzieło”. Burmistrz zaprosił także radnych do współpracy i udziału w Dożynkach Wojewódzkich.