XLVII Sesja Rady Miejskiej

15 radnych, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, Sekretarz i Skarbnik Gminy, a także zaproszeni goście wzięli udział XLVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 26 lutego 2018 r.

Głównym tematem obrad było przyjęcie pięciu uchwał w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej przez placówki oświatowe gminy Gogolin, czyli Publiczne Przedszkole nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie, Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie, Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie, Publiczną Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Malni, a także Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim.

Na mocy uchwały, radni upoważnili dyrekcję ww. placówek do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie dotyczącym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia.

Dwie z uchwał dotyczyły podziału gminy Gogolin na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Radni podjęli uchwałę w sprawie podziału gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Podział ten nie uległ zmianie – 8 mandatów przypada miastu Gogolin z podziałem na dzielnice, a 7 mandatów – sołectwom gminy Gogolin. Podział został skonsultowany i zatwierdzony przez Krajowe Biuro Wyborcze.

W przypadku drugiej uchwały – w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zaszła jedna zmiana. Dotychczas dla okręgu nr 8, czyli dla dzielnicy Strzebniów przewidziane były dwie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej, mieszczące się w budynku PSP nr 2 oraz w świetlicy przy ul. Plebiscytowej. W związku z opinią Krajowego Biura Wyborczego, siedziba OKW w trakcie najbliższych wyborów będzie znajdować się jedynie w budynku świetlicy przy ul. Plebiscytowej 1.

W związku ze złożoną przez Katarzynę Ledwig rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa Dąbrówki, ostatnia z uchwał dotyczyła wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyborów sołtysa w tej miejscowości.

sesja_RM_1.jpegsesja_RM_2.jpeg