Dotacje i zmiany w budżecie głównym tematem obrad

7 lutego odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie, w której udział wzięło 14 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, a także radca prawny i przedstawiciele lokalnych mediów.

Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018 – 2020”. Główne założenia tego programu przedstawiła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk. Dokument na lata 2018 – 2020 jest kontynuacją działań podjętych w ramach programów w latach poprzednich. Realizatorami tego programu są m.in. OPS, Posterunek Policji w Gogolinie, Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Gogolin, placówki oświatowe i służby zdrowia.

Drugim uchwalonym przez radnych dokumentem był „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2018 rok”, który zawiera m.in. diagnozę sporządzoną przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również określa lokalna strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających z używania alkoholu. Trzy z uchwał dotyczyły przekazania dotacji celowych na realizację trzech inwestycji. W budżecie zwiększono wydatki w kwocie 50 000 złotych na przygotowanie dokumentacji budowy bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 w miejscowości Gogolin. Pozostała kwota dotacji, czyli 1 350 000 zł zostanie przekazana Województwu Opolskiemu w przyszłym roku. Zwiększono również budżet w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków, a także w kwocie 92 835 złotych na przebudowę chodnika przy ul. Ligonia. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z Powiatem Krapkowickim. Budżet gminy zwiększył się również po stronie wydatków m.in. w kwocie 300 000 zł w związku z wniesieniem wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego Gogolińskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz w kwocie 27 000 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu do zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Odrowąż.

Jedna z podjętych uchwał była także zmiana wieloletniej prognozy finansowej, w której uwzględniono przedsięwzięcie pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców w Gogolinie” w kwocie 21 182 zł. Ponadto, skorygowane zostały zadania pn. „Nie tylko dzieciaki kochają rośliny i zwierzaki” – dodano 44 400 zł w 2018 r.; „Centrum przesiadkowe Gogolin” – dodano 700 000 zł w 2018 r.; „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 w miejscowości Gogolin) – przeniesiono kwotę 50 000 zł z roku 2019 na rok 2018.

Sesja RM.jpeg