XLV Sesja Rady Miejskiej

W XLV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 stycznia, udział wzięło 15 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz, radca prawny i pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, merytorycznie odpowiedzialni za tematykę podejmowanych uchwał.

W pierwszej części przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej w Gogolinie przedstawili sprawozdania z działalności w roku 2017. Poszczególne sprawozdania przyjmowane zostały jednomyślnie 15 głosami „za”. I tak Komisja Rewizyjna odbyła 24 posiedzenia i przeprowadziła m.in. kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie. Kontrole dotyczyły analizy efektywności gospodarowania środkami w 2016 r., kontroli realizacji planu finansowego tych jednostek, a także analizy przychodów. W trakcie obu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania w 2017 roku zebrała się na 20 posiedzeniach, natomiast Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji na 17 posiedzeniach. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia odbyła 16  posiedzeń, w tym 1 wyjazdowe, podczas którego zapoznano się z sytuacją szkół po wprowadzeniu reformy oświatowej. W 2017 roku Komisja Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska spotkała się 20 razy.

W dalszej części przyjęto radni również jednomyślnie przyjęli plany pracy poszczególnych komisji na rok 2018 oraz podjęli uchwały:

a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin. Potrzeba aktualizacji obowiązujących planów wynika przede wszystkim ze zmiany przepisów prawnych, ale także z potrzeby uwzględnienia aktualnej polityki przestrzennej gminy określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.  

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gogolin na lata 2015 – 2020”. Plan jest dla gminy dokumentem strategicznym, który umożliwia skuteczne aplikowanie o środki z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Poprzez uwzględnienie w nowym Planie realizacji takich inwestycji jak: termomodernizację budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni oraz budowę ścieżek pieszo – rowerowych na terenie miasta Gogolina, stworzone zostaną warunki do podniesienia efektywności energetycznej.

c) w sprawie nadania nazwy ulicy. Na mocy uchwały wewnętrznej drodze gminnej w Górażdżach nadaje się nazwę ul. Cicha. Ulica znajduje się na uboczu terenów zamieszkałych i graniczy z ul. Spokojną. W sąsiedztwie znajdują się tereny leśne.

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na wspólną organizację doradztwa metodycznego nauczycieli. 

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kędzierzyn – Koźle jako dotacji celowej w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem dla schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Sesja.jpeg