Gazociąg Brzeg-Zdzieszowice

Ruszyła budowa opolskiego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, 8,4 MPa na trasie Brzeg - Zdzieszowice, realizowanego przez operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław to strategiczne zadanie budowanego Korytarza Gazowego przesyłowego Północ – Południe i potrwa prawie dwa lata. Ma celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zdolności przesyłowych gazu ziemnego w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Będzie realizowana na terenie dwóch województw dolnośląskiego i opolskiego na odcinkach: od Leśnicy do Skarbimierza o długości ok. 80 km oraz od Skarbimierza do Kiełczowa o długości ok. 49 km.

Inwestor i Wykonawcy liczą na wyrozumiałość mieszkańców, tym bardziej, że czasokres intensywności robót budowlanych określony został na kilka miesięcy, a Wykonawcy zobowiązali się do zminimalizowania wszelkich uciążliwości. Wykonawca robót został zobowiązany do prowadzenia prac w określonym obsza­rze stanowiącym pas montażowy. Szero­kość pasa montażowego to maksymalnie 36 metrów na terenach obejmujących grun­ty orne, łąki, pastwiska, nieużytki oraz mak­symalnie 28 metrów na terenach leśnych. Ponadto wykonawca robót ma obowiązek zapew­nić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych.

W tym miejscu publikowane będą najważniejsze informacje o tej ważnej inwestycji i związane z nią bieżące komunikaty dla mieszkańców.

Informujemy, iż planowane są także spotkania informacyjne przedstawicieli Wykonawcy z mieszkańcami, w trakcie zebrań sprawozdawczych na przełomie lutego i marca.

Wykaz działek, na których będzie prowadzona budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław: PDFwykaz działek_Gmina Gogolin.pdf

PDFFolder_bezpieczenstwo_gazociagow.pdf

PDFPlakat_Zdzieszowice_Wroclaw.pdf

PDFUlotka_Zdzieszowice_Wroclaw.pdf