Strategiczna dla kraju inwestycja gazowa

Rusza budowa opolskiego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, 8,4 MPa na trasie Brzeg - Zdzieszowice, realizowanego przez operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Aż 16 km z całego budowanego odcinka tego gazociągu przebiegać będzie przez teren Gminy Gogolin, stąd w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się spotkanie Burmistrza Joachima Wojtali z Markiem Ryznarem, głównym inżynierem Gaz-Systemu oraz Jackiem Piotrowiczem, Dyrektorem głównego wykonawcy zadania - Spółki IDS-BUD S.A. W trakcie spotkania burmistrz J. Wojtala ustalił zasady korzystania z terenów gminnych, a także sposoby odtworzenia murawy boiska w Choruli. Terenem budowy na obszarze naszej gminy objętych będzie aż 516 działek, z czego 359 to działki prywatne.

Inwestor i Wykonawcy liczą na wyrozumiałość mieszkańców, tym bardziej, że czasokres intensywności robót budowlanych określony został na kilka miesięcy, a Wykonawcy zobowiązali się do zminimalizowania wszelkich uciążliwości. Wykonawca robót został zobowiązany do prowadzenia prac w określonym obsza­rze stanowiącym pas montażowy. Szero­kość pasa montażowego to maksymalnie 36 metrów na terenach obejmujących grun­ty orne, łąki, pastwiska, nieużytki oraz mak­symalnie 28 metrów na terenach leśnych. Ponadto wykonawca robót ma obowiązek zapew­nić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych.

Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław to strategiczne zadanie budowanego Korytarza Gazowego przesyłowego Północ – Południe i potrwa prawie dwa lata. Ma celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zdolności przesyłowych gazu ziemnego w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Będzie realizowana na terenie dwóch województw dolnośląskiego i opolskiego na odcinkach: od Leśnicy do Skarbimierza o długości ok. 80 km oraz od Skarbimierza do Kiełczowa o długości ok. 49 km. Łączny koszt budowy opolskiego odcinka gazociągu wyniesie 199 mln zł netto.

Najważniejsze informacje o tej ważnej inwestycji i związane z nią bieżące komunikaty dla mieszkańców, pracownicy gogolińskiego ratusza publikować będą w specjalnej zakładce na stronie www.gogolin.pl. Planowane są także spotkania informacyjne przedstawicieli Wykonawcy z mieszkańcami, w trakcie zebrań sprawozdawczych na przełomie lutego i marca.

Gaz_System_1.jpeg