Zarząd Gminny TSKN podsumował miniony rok

Podsumowanie współpracy na przestrzeni roku 2017 było głównym tematem noworocznego spotkania gogolińskiego Zarządu Gminnego TSKN na Śląsku Opolskim, które zorganizowano w pierwszym tygodniu stycznia w Kamionku.

Zarówno przewodniczący zarządu gminnego Krystian Komander, jak i wieloletni sekretarz zarządu wojewódzkiego Jan Lenort nawiązywali w trakcie tego spotkania do udzielanego przez samorząd Gminy Gogolin wsparcia na niwie tak ważnej dla struktur TSKN działalności społeczno-kulturalnej, sportowej i edukacyjnej. Stąd też wiele ciepłych podziękowań i życzliwych słów ze strony Zarządu, a także byłego posła na Sejm Henryka Krolla, skierowanych zostało do uczestniczącego w spotkaniu burmistrza Gogolina Joachima Wojtali oraz pracowników Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

Niezwykle cenną formą współdziałania jest nauczanie języka mniejszości narodowej w szkołach i przedszkolach. Z tej formy nauczania języka niemieckiego korzysta obecnie 837 uczniów, a możliwe jest to dzięki m.in. środkom przekazywanym gminie w ramach subwencji oświatowej. Jednostki oświatowe realizowały bardzo bogaty i odrębny program nauczania języka, często poprzez liczne konkursy językowe i naukowe, udział w olimpiadach i turniejach wiedzy, czy też popularyzację języka niemieckiego, w trakcie organizowanych inicjatyw społeczno-kulturalnych i wychowawczych. Corocznie organizowany jest także Europejski Konkurs Plastyczny - Europäische Wettbewerb, który od lat promuje ambasador i promotor wartości europejskich, Manfred Däuwel z Europa Union Landesverband Rhienland – Pfalz.

Ważną dziedziną współpracy, szczególnie docenianą przez struktury TSKN jest możliwość ubiegania się o środki budżetowe gminy, przekazywane na działalność kulturalną i sportową, w ramach otwartych konkursów ofert. I tak w 2017 r. na działania społeczno-kulturalne w ramach konkursu ofert podpisano umowę na 23 tys. złotych. Dla porównania w roku 2016 było to 18 tys. złotych a w 2015 r. 15 tys. złotych. Z kolei na działania sportowe w zakresie organizacji Turnieju Skata podpisano umowę na 6.500 złotych.

Z ważniejszych działań, które były w roku 2017 realizowane na płaszczyźnie gmina – TSKN należałoby wymienić ponadto wspieranie działalności społeczno-kulturalnej w poszczególnych sołectwach, poprzez m.in. umożliwienie korzystania z pomieszczeń dla działalności kół DFK, czy też udostępnianie obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. To właśnie GOK w ramach współpracy z DFK Gogolin w 2017 roku był miejscem organizacji kilku inicjatyw, których beneficjentami były zarówno dzieci, jak i młodzież i dorośli. Dla przykładu spektakl taneczno-teatralny JUGENDBOX podczas przedstawienia ,,Spotkajmy się w naszej bajce”, koncert z okazji ,,120 rocznicy śmierci Johannesa Brahmsa”, projekcja filmu ,,Podzielona Klasa” czy też zebranie powiatowe TSKN w Gogolinie zorganizowane na zakończenie roku 2016. Z pomieszczeń GOK korzystali przez kilka miesięcy uczestnicy szkółki sobotniej Samstagskurs.

Wsparcie samorządu gminy udzielone było także poprzez udostępnienie gminnych obiektów na organizację Młodzieżowego Turnieju Piłkarskiego Mniejszości Narodowych „Fussbaliada" oraz sali widowiskowej w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie na warsztaty animacyjne, ponadto wsparciem organizacyjnym objęto pobyt delegacji z miasta Mülheim w trakcie uroczystych obchodów 50-lecia nadania praw miejskich dla Gogolina. Tu bez wątpienia wspomnieć należy o pobycie delegacji i orkiestry Stadtkapelle Schongau.

W listopadzie 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury zorganizowano debatę „Mniejszość niemiecka w Gminie Gogolin – wspólna droga – wspólna przyszłość”, która była jednym z przedsięwzięć zaplanowanych w ramach obchodów 50 – lecia nadania Gogolinowi praw miejskich. Samorządowcy i działacze mniejszości niemieckiej dyskutowali na temat dokonań i perspektyw jakie rysują się w przyszłości.