Gogoliński budżet 2018 uchwalony jednogłośnie!

Prospołeczny, ambitny, ale przede wszystkim realny do wykonania – tak można określić budżet gminy Gogolina na 2018 rok, który radni uchwalili  w trakcie ostatniej w tym roku, XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie 28 grudnia 2017 r.

Wcześniej jednak sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Następnie przyjęte zostały przyszłoroczne plany pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej. Informację o działaniach Burmistrza zmierzających do pozyskania inwestorów przedstawił natomiast Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Arnold Joszko.

Dynamiczny rozwój gospodarczy gminy

Rok 2017 obfitował w nowe inwestycje i rozwój gospodarczy gminy. Do największych sukcesów w bieżącym roku można zaliczyć rozpoczęcie budowy nowego zakładu produkcyjnego niemieckiego koncernu Hengst Filtration, jak również nowej siedziby i hal produkcyjno – magazynowych firmy Niemeyer – Polserw Sp. z o.o. Cieszy również fakt, że w bieżącym roku decyzje o rozbudowie swoich zakładów podjęły firmy Sentrex z Gogolina, Gniotpol z Malni oraz Chespa Sp. z o.o. z Choruli. Z kolei w Kamieniu Śląskim dokonano otwarcia nowego toru wyścigowego „Silesia Ring”, wraz z nowoczesnym zapleczem technicznym oraz budynkiem konferencyjno – usługowym. W 2017 r. ruszyła też budowa nowego osiedla mieszkaniowego w obrębie ulic Ligonia, Dzierżona, Młyńskiej i Dębowej w Gogolinie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, samorząd Gminy Gogolin dokonał w br. kilku istotnych zmian w miejscowych planach Gogolina, Malni, Kamienia Śląskiego, umożliwiając tym samym poszerzenie ich działalności. Działania samorządu w zakresie pozyskania nowych inwestorów opierały się także na poprawie infrastruktury publicznej, budowie i remontach dróg, a także uzbrajaniu działek inwestycyjnych.

Hengst.jpeg

 

Ambitny i prospołeczny budżet

Radni jednomyślnie 13 głosami „za” uchwalili przygotowany przez Burmistrza Gogolina budżet gminy na 2018 rok. Budżet po stronie dochodów (wraz z przychodami) i wydatków (wraz z rozchodami) zaplanowano na poziomie 72 333 001 zł. Plan zakłada wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości aż 11 767 177 zł. Wydatki remontowe zaplanowano natomiast w kwocie 2 622 533 zł. Największymi zadaniami inwestycyjnymi przyszłego roku będą: dalszy etap budowy Centrum Przesiadkowego w Gogolinie (4 700 000 zł) oraz budowa drogi gminnej w Malni (2 500 000 zł). Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej.

 

 

W skrócie o uchwałach

Radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, a także dokonali zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. Ponadto, przyjęty został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2018, który określa m.in. zasady poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, opieki nad wolno żyjącymi kotami, a także zasady zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku. Środki na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone na rok 2018 to 49 900 zł. Radni określili również zasady udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule pn. „Większa dotacja na ograniczenie niskiej emisji”. W związku z tym, iż w Zespole Szkół w Gogolinie dwóch uczniów zadeklarowało chęć nauki religii innej niż katolicka, konieczne było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gogolin a Gminą Krapkowice. Przyjęty został także plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. W związku ze zmianą ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, rozszerzono zakres sprawowanego przez burmistrza nadzoru nad wyżej wymienionymi formami opieki. Jedną z podjętych na ostatniej w tym roku sesji uchwał, było ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała w tej sprawie wynika z wchodzącej z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Również w związku z tą ustawą, ustalony został tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Na zakończenie ostatnich w tym roku obrad Rady Miejskiej, burmistrz Joachim Wojtala podziękował radnym, sołtysom, wszystkim współpracownikom oraz dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych za całoroczną współpracę, składają przy tym życzenia noworoczne. – Życzę, byśmy w nowym 2018 roku wymarzone decyzje podejmowali z rozumem, pamiętając jednak, że te najlepsze wypływają z serca – mówił burmistrz.

Sesja.jpeg