Rada Rozwoju o polityce społecznej

Polityka społeczna prowadzona na terenie gminy Gogolin była tematem szóstego już Posiedzenia Rady Rozwoju, powołanej przez Burmistrza Gogolina. Spotkanie odbyło się 14 grudnia w Pałacu Lucja w Zakrzowie.

Członkowie Rady Rozwoju zapoznali się z zakresem działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie oraz funkcjonowaniem Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara”. Wyczerpujące informacje na ten temat przedstawili: kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Krzysztof Reinert – Naczelnik Wydziału Funduszy i  Mechanizmów Finansowania Inwestycji UM w Gogolinie.

Szóste posiedzenie Rady Rozwoju jak zwykle obfitowało w wiele cennych uwag i spostrzeżeń, które będzie można wykorzystać w przyszłości. W dyskusji pojawiły się m.in. pomysły na jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości niesienia pomocy najbardziej potrzebującym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie. Wśród propozycji pojawiła się sugestia skuteczniejszego promowania zbiórek żywności i odzieży, prowadzonych przez tę jednostkę. Rada zwróciła też uwagę na fakt, iż informacje na temat takich zbiórek powinny trafiać do szerszego grona; należałoby również zaakcentować, że to właśnie Ośrodek jest ich organizatorem, tak, by mieszkańcy mieli pewność, że pomoc trafia bezpośrednio poprzez tę jednostkę do osób najbardziej potrzebujących. Członkowie Rady zauważyli także, że Ośrodek Pomocy Społecznej powinien przeprowadzić kampanię informacyjną na temat doraźnej pomocy (finansowej, prawnej i psychologicznej) udzielanej w przypadku wystąpienia w rodzinie zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie oraz Domu Spokojnej Starości „Św. Barbra” w Kamionku została przyjęta przez Radę bardzo pozytywnie. Członkowie Rady zwrócili uwagę przede wszystkim na szeroki zakres świadczonej przez OPS pomocy oraz wyrazili uznanie dla jego działalności w zakresie wyrównywania szans i integracji, zwłaszcza osób niepełnosprawnych. Dzięki zaangażowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz wielu innych jednostek i organizacji, w przeciągu ostatnich lat udało się zaaktywizować osoby z niepełnosprawnościami i przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu. Na uwagę zasługuje też fakt, iż zarówno Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również Dom Spokojnej Starości w Kamionku wykorzystują szeroko pojętą kulturę jako instrument wspomagający profilaktykę i rozwiązywanie problemów społecznych, a także integrację osób niepełnosprawnych z lokalnym środowiskiem. 

Podsumowując posiedzenie, jego przewodniczący Andrzej Balcerek wyraził uznanie dla działalności samorządu Gminy Gogolin w zakresie prowadzonej polityki społecznej. – Cieszy fakt, iż dla gminy nie są ważne jedynie inwestycje oraz rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim jej mieszkańcy. Widać, jak dużo pracy wkładane jest w wsparcie potrzebujących, jak również zapewnienie godnej i szczęśliwej jesieni życia – mówił na zakończenie spotkania. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala złożył też Członkom Rady świąteczne i noworoczne życzenia.

Rada Rozwoju.jpeg