Nowe stawki podatkowe, za wodę i ścieki

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie radni zatwierdzili stawki opłat za wodę oraz odprowadzanie ścieków i zatwierdzili wysokość dopłat dla taryfowych odbiorców usług.

Jednakże, w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (1.01.2018r.) zachowują moc jeszcze przez okres 180 dni, czyli praktycznie do końca półrocza przyszłego roku.

UCHWAŁA NR XLII/335/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Nowe stawki podatku od nieruchomości.

Od 1 stycznia 2018 r. mieszkańcy zapłacą 0,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części. W 2017 r. kwota ta wynosiła 0,64 zł za 1m2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą natomiast 22,29 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Radni ustalili też kwotę podatku od pozostałych budynków lub ich części, zajętych na garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, która wynosić będzie 4,56 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego określono na kwotę 0,25 zł od 1m2 powierzchni (w 2017 r. – 0,24 zł). Pozostałe stawki podatku przedstawiają się następująco:

Nowe stawki podatku od nieruchomości_tabelka.jpeg

 

Nowe stawki podatku od środków transportowych

Znamy już wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. Górne granice stawek kwotowych podatku zostały podwyższone względem tych ogłoszonych na rok 2017 o 1,9%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz jego wpływu na środowisko będzie wynosiła w 2018 r.:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

601

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

1004

Powyżej 9 i poniżej 12

1203

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wyniesie:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

 

551

1 249

Trzy osie

12

19

247

505

19

 

1011

1571

Cztery osie i więcej

12

29

1 039

1649

29

 

1 649

2 446

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, jego wpływu na środowisko wyniesie:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od 3,5  i poniżej  12

1 405

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wyniesie:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

25

265

479

25

31

558

917

31

 

1 408

1 932

Trzy osie i więcej

12

36 włącznie

1 243

1 718

powyżej 36

40

1 243

1 718

40

 

1 718

2 541

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wyniesie:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od  7 i poniżej 12 ton

701

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wyniesie:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa+ pojazd silnikowy  (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

 

320

560

Dwie osie

12

38

848

1 288

38

 

1 145

1 696

Trzy osie i więcej

12

36 włącznie

674

940

powyżej 36

 

940

1 278

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od autobusu w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko wyniesie:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

mniejszej niż 22 miejsca

1 104

równej lub wyższej niż 22 miejsca

1 706