XLII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

23 listopada 2017 odbyła się przedostatnia w tym roku, XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.

W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz, Sekretarz Gminy, Kinga Kaptur – dyrektor PSP nr 3 w Gogolinie, prezes KPW Gogolin Sp. z o.o. Grzegorz Michałowski oraz Eryk Boronczyk – wieloletni Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, sołtysi, radca prawny, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

W pierwszej części, sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Ponadto, przedstawiona została informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, burmistrza, a także właściwych pracowników Urzędu Miejskiego.

Następnie, radni podjęli szereg uchwał. Trzy z nich dotyczyły pomocy społecznej. Radni podjęli decyzję o powierzeniu Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. W związku z brakiem środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Gogolin, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Gogolin i Gminą Krapkowice, mieszkańcy gminy Gogolin mają zapewnione miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach. W 2017 r. zostało skierowanych tam 5 mieszkańców, a w 2018 r. kolejna osoba może ubiegać się o skierowanie. Miesięczna dotacja na realizację zadań statutowych na rok 2018 wyniesie 335 zł na jednego uczestnika. Łączna kwota rocznej dotacji celowej to 24 120 zł.

Ponadto, zmieniona została uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustalono na 14,50 zł. Uchwalono także „Gminny program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2017 – 2018”, który stanowi element Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016 – 2020, a jego głównym celem jest profilaktyka zapobiegania używania środków psychoaktywnych.

Cztery z uchwał dotyczyły przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół w placówki ośmioletnie: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie. Od 1 września 2017 r., w związku z reformą oświaty, wyżej wymienione placówki zostały przekształcone w szkoły ośmioletnie.

Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż nieruchomości (nr działki 168 z k. m. 3 obręb Obrowiec) w drodze przetargu. Działka położona jest w Obrowcu przy ul. Wiejskiej.

Uchwalona została też aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029. Dokument pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin” obowiązuje przez 15 lat, jednak ze względu na postęp techniczny i zmiany w zakresie polityki energetycznej Unii Europejskiej, jego postanowienia trzeba aktualizować co 3 lata. Opracowanie aktualizacji było wyłożone do publicznego wglądu, jednak żadne osoby i jednostki organizacyjne nie wniosły do jego treści wniosków, zastrzeżeń i uwag. Dokument został również pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Dokonano też zmian w budżecie gminy – zwiększono m.in. budżet po stronie dochodów w kwocie 58 770 zł w związku z otrzymanym wsparciem finansowym na realizację projektu „Pilotażowy program wsparcia szkół ponadgimnazjalnych pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych”, a także w kwocie 87 234 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań w ramach wieloletniego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Zwiększono też budżet po stronie wydatków w kwocie 21 000 zł w związku z dotacją dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na zakup unitu okulistycznego oraz lampy zabiegowej. Radni określili też stawki podatku od środków transportowych, nieruchomości oraz opłat za wodę i ścieki. Szczegóły znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

700 tysięcy dla stowarzyszeń

Jedną z uchwał, jaką podjęli radni podczas XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie 23 listopada był roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, którego celem jest budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem gminy Gogolin, a organizacjami pozarządowymi.

Program określa m.in. wysokość środków finansowych na realizację programów kulturalnych, społecznych, sportowych i zdrowotnych. W 2018 r. łączna pula środków w otwartych konkursach wynosić będzie 695 tysięcy złotych. Na działalność kulturalną przeznaczono 120 000 zł, a sportowo – rekreacyjną 480 000 zł. Środki zabezpieczone na pomoc społeczną to 10 000 zł, a na programy zdrowotne 85 000 zł. O dofinansowanie w ramach otwartych konkursów będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe z terenu gminy Gogolin, w tym także nowo utworzone Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, które rozpoczęło swoją działalność w październiku 2017 r.

sesja.jpeg