Międzynarodowa konferencja ekumeniczna

W dniach 21-22 listopada br. Kamieniu Śląskim i Opolu odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom ekumenicznym. Konferencja była okazją do wręczenia Księdzu Arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi tomu zawierającego najważniejsze teksty papieży na temat ekumenizmu opublikowane po Soborze Watykańskim II. Publikacja jest wyrazem hołdu i podziękowaniem złożonym Wielkiemu Orędownikowi zjednoczenia chrześcijan i porozumienia ponad podziałami.

Imponująca księga jest również darem z okazji obchodzonych przez Księdza Arcybiskupa jubileuszy: 85. rocznicy urodzin, 60. rocznicy święceń kapłańskich i 40. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej. W imieniu władz samorządowych i mieszkańców Gminy Gogolin, jubileuszowe życzenia i gratulacje złożył burmistrz Joachim Wojtala. „Życie Księdza Arcybiskupa jest wspaniałym świadectwem i drogowskazem dla nas, że najbliższa droga do Boga prowadzi przez drugiego człowieka. Nie da się wyrazić słowami wdzięczności za wielką miłość jaką Ksiądz Arcybiskup nas darzy.” – mówił burmistrz. Okazałą księgę „Ekumenizm w nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II” przedstawił ks. prof. Zygfryd Glaeser  - dyrektor Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i autor opracowania. Publikację wręczył gość honorowy konferencji, kard. Kurt Koch – przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, który wygłosił również referat poświęcony misyjnemu i ekumenicznemu posłannictwu Kościoła. Referaty wygłosili również ks. abp. A. Nossol oraz ks. bp. Andrzej Czaja. Wystąpili także  przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, duchowni luterańscy i prawosławni oraz naukowcy reprezentujący wyższe uczelnie, zajmujący się sprawą pojednania w perspektywie kulturowo - społecznej.

Konferencja Kamień Śląski.jpeg