Debata wspólna droga – wspólna przyszłość

Debata „Mniejszość niemiecka w Gminie Gogolin – wspólna droga – wspólna przyszłość” była jednym z przedsięwzięć zaplanowanych w ramach obchodów 50 – lecia nadania Gogolinowi praw miejskich. Samorządowcy i działacze mniejszości niemieckiej dyskutowali na temat dokonań i perspektyw jakie rysują się w przyszłości. 

Burmistrz Joachim Wojtala witając uczestników, wskazał m. in. na znaczenie podpisanego w 1991 r. „Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, nawiązał również do dokonań mniejszości niemieckiej w zakresie rozwoju lokalnej samorządności i jej znaczenia dla dalszej przyszłości naszej małej ojczyzny. Z kolei nawiązując do słów niekwestionowanego, byłego lidera Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Johanna Krolla o ważności nazw trzech znanych miast Wien-Berlin-Gogolin, burmistrz zachęcał gorąco uczestników debaty do rozwinięcia myśli zawartej w tytule spotkania.

Wprowadzenia do debaty dokonał Waldemar Gielzok – prezes Zarządu Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego, który prowadził również dyskusję. Jednym z najważniejszych punktów spotkania był wykład „Mniejszość niemiecka a samorząd lokalny”, wygłoszony przez dr. Michała Matheję – koordynatora Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach. W swym wystąpieniu dr M. Matheja odniósł się m. in. do początków działalności nieformalnych wówczas struktur mniejszości na Górnym Śląski i Śląsku Opolskim. Przedstawił także nieznane szerzej fakty z pionierskiej działalności Johanna Krolla i liderów działających na rzecz powstania organizacji skupiającej członków narodowości niemieckiej.

Bardzo ważną częścią debaty był panel dyskusyjny, w którym swoje stanowiska i refleksje przedstawili: Henryk Kroll – były poseł na Sejm RP, Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, Krystian Komander – przewodniczący Zarządu Gminnego TSKN w Gogolinie i Zuzanna Donath – Kasiura – członek zarządu i sekretarz Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku  Opolskim. Spotkanie zaowocowało niezwykle żywą dyskusją na temat tez postawionych przez moderatorów i uczestników panelu. O obecnej kondycji środowisk mniejszościowych i przyszłych zamierzeniach mniejszości w Gminie Gogolin opowiedział Jan Lenort – wieloletni sekretarz Zarządu Wojewódzkiego TSKN, lider i działacz w środowisku mniejszości. Przedstawił priorytety działań na terenie gminy skoncentrowane wokół takich zagadnień jak: edukacja i aktywizacja dzieci i młodzieży, tworzenie dobrych warunków współpracy z samorządem gminy i  pielęgnowanie niemieckiej kultury.

W debacie, zorganizowanej przez Burmistrza Gogolina, która odbyła się 21 listopada br. w Gminnym Centrum Kultury, udział wzięli liczni goście: byli posłowie, samorządowcy wywodzący się środowisk mniejszości niemieckiej, byli i obecni działacze gminnych i powiatowych struktur TSKN, wieloletni liderzy i zasłużeni działacze, którzy tworzyli struktury organizacji, przewodniczący i członkowie gminnych kół DFK, nauczyciele języka niemieckiego w szkołach gminnych i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy.